პროექტირება და კონსალტინგი

 • მომსახურება მოიცავს:

  • დაწვიმებითი და წვეთოვანი (მათ შორის პივოტური და ფრონტალური მექანიკური მანქანებით) სარწყავი სისტემების საინჟინრო დიზაინს.

  • მცენარეთა რწყვის ნორმების და რეჟიმების განსაზღვრას სხვადასხვა კლიმატურ-ნიადაგობრივ პირობებში.

  • შესაძლებლობების შესწავლას/გენერალური გეგმარებას.

  • მილსადენების, ტუმბოების და გამაძლიერებელი ტუმბოების დიზაინს.

  • სისტემის ოპტიმიზაციას.

  • წყლის და ენერგიის ეკონომიის გეგმას.

  • წყლის რესურსების განვითარებას.

  • მიწისქვეშა წყლები, ჭები

  • რეზერვუარები

  • არხები

   • ნიადაგის ტენიანობის და კლიმატის მონიტორინგს